Registration  StudentemDoktoremPrawnikiemInne  IIIIIIIVVnie dotyczy  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland w celu uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo i Medycyna” (zwanej dalej Konferencją) odbywającej się w dniu 11 maja 2019 roku w Łodzi.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej ELSA Poland.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w Konferencji. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji Konferencji oraz przeprowadzenia jej ewaluacji.
  4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez ELSA Poland podmiotom z nim współpracującym: podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne ELSA Poland oraz podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją Konferencji – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane, w takim samym zakresie, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, 04-036 Warszawa. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
  7. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo i nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w formie zdjęć oraz filmów przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland utrwalonego w ramach mojego uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo i Medycyna” odbywającej się w dniu 11 maja 2019 roku w Łodzi (zwanej dalej Konferencją), bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, modyfikowanie, obróbkę oraz powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej ELSA Poland.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, tj. na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjno-marketingowej ELSA Poland, Partnerów i Sponsorów ELSA Poland oraz Partnerów Konferencji prowadzonej między innymi za pośrednictwem stron internetowych oraz serwisów społecznościowych, a także w celu ewaluacji Konferencji oraz archiwizacji działalności ELSA Poland.
  4. Dane osobowe mogą być ujawniane przez ELSA Poland Partnerom i Sponsorom ELSA Poland, Partnerom Konferencji oraz podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją Konferencji - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, w takim samym zakresie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, 04-036 Warszawa. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
  7. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.